Tiếng Anh cho người mất căn bản

Lớp học giúp cho học viên lấy lại căn bản Tiếng Anh về ngữ pháp, hệ thống lại từ vựng, và giao tiếp trong những tình huống thông dụng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------